මුල් පිටුව


අප අමතන්න


දුරකථන නාමාවලිය


වෙබ් අඩවි සිතියම


 
  ‍ඉතිහාසය
  අමාත්‍යාංශය
  සංවිධාන ව්‍යුහය
  නිලධාරි මණ්ඩලය
  බන්ධනාගාර ආයතන
  ‍පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
  දැක්ම,මෙහෙවර,ඉලක්ක
  ‍බන්ධනාගාර ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය
  ‍බන්ධනාගාර ගීතය
  නීති හා රෙගුලාසි
‍බඳවාගැනීම්
  ‍ස්ථාන මාරුවීම්
  ‍විභාග සහ ප්‍රතිළුල
  ‍චක්‍රලේඛ
  ‍ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු
  ‍ප්‍රකාශන සහ වාර්තා
  ‍නිවාඩු නිකේතන
ආශ්‍රීත සංවිධාන
 
 
 
  www.gov.lk
 
 
 

 

අපගේ අමාත්‍යාංශය

 

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීම සහ
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

නො.356බී,ගාලුපාර,
කොළඹ 03

 

 

ගරු ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා
බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය
           

ඉංජි.පී.සුරේෂ් මහතා

ලේකම්,බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
දුරකථන: 0112 395 513
ෆැක්ස් : 0112 395 517
විද්‍යුත් තෑපැල : smrrha@sltnet.lk
Secretary@resettlementmin.gov.lk