මුල් පිටුව


අප අමතන්න


දුරකථන නාමාවලිය


වෙබ් අඩවි සිතියම


 
  ‍ඉතිහාසය
  අමාත්‍යාංශය
  සංවිධාන ව්‍යුහය
  නිලධාරි මණ්ඩලය
  බන්ධනාගාර ආයතන
  ‍පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
  දැක්ම,මෙහෙවර,ඉලක්ක
  ‍බන්ධනාගාර ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය
  ‍බන්ධනාගාර ගීතය
  නීති හා රෙගුලාසි
  ‍බඳවාගැනීම්
  ‍ස්ථාන මාරුවීම්
  ‍විභාග සහ ප්‍රතිළුල
  ‍චක්‍රලේඛ
  ‍ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු
  ‍ප්‍රකාශන සහ වාර්තා
  ‍නිවාඩු නිකේතන
ආශ්‍රීත සංවිධාන
 
 
 
  www.gov.lk
 
 
 

 

අපගේ අමාත්‍යාංශය

 

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකා

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය
කොළඹ 12

 

ගරු. තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය
           
 +94 112 324 681
 +94 112 445 446
minister[at]moj[dot]gov[dot]lk
 

 

 

ආර්.එම්.ඩී.බී.මීගස්මුල්ල මහතා

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශ ගරුලේකම්
           
  +94 112 449 959/112 323979
 +94 112 445 447
 secretary[at]moj[dot]gov[dot]lk