මුල් පිටුව


අප අමතන්න


දුරකථන නාමාවලිය


වෙබ් අඩවි සිතියම


 
  ‍ඉතිහාසය
  අමාත්‍යාංශය
  සංවිධාන ව්‍යුහය
  නිලධාරි මණ්ඩලය
  බන්ධනාගාර ආයතන
  ‍පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
  දැක්ම,මෙහෙවර,ඉලක්ක
  ‍බන්ධනාගාර ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය
  ‍බන්ධනාගාර ගීතය
  නීති හා රෙගුලාසි
  ‍බඳවාගැනීම්
  ‍ස්ථාන මාරුවීම්
  ‍විභාග සහ ප්‍රතිළුල
  ‍චක්‍රලේඛ
  ‍ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු
  ‍ප්‍රකාශන සහ වාර්තා
  ‍නිවාඩු නිකේතන
ආශ්‍රීත සංවිධාන
 
 
 
  www.gov.lk
 
 
 

 

අපගේ නිලධාරි මණ්ඩලය

 

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

ටී.එම්.ජේ.ඩබ්ලිව්.තෙන්නකෝන් මහතා
තනතුර : බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්
දුරකථන අංකය : 011-2691976 / 011-2673978
ෆැක්ස් අංකය : 011-2695206
විද්‍යුත් තැපෑල :

prisons@sltnet.lk

වැ.ආ.අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

එම්.වෙනුර ගුණවර්ධන මහතා
තනතුර :

වැ.ආ.අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

දුරකථන අංකය : 011-2695221/011-4677101
ෆැක්ස් අංකය : 011-2675744

 

පාලන අංශය

‍කේ.ඩී.බී.ජයසිංහ මහතා
තනතුර : වැ.බ.බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන)
දුරකථන අංකය : 011-4677104/011-2676966
ෆැක්ස් අංකය : 011-2676966
  :
ඩී.සී.වික්‍රමසිංහ මිය
තනතුර : සහකාර බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන)
දුරකථන අංකය :

0114677150

ෆැක්ස් අංකය :

 

  :

සී.එස්.අමරවික්‍රම මහතා

තනතුර : පරිපාලන නිලධාරි 1
දුරකථන අංකය : 011-2695246/011-4677711
ෆැක්ස් අංකය :  
  :

සැපයුම් හා සේවා අංශය

එච්.එම්.ටී.එන්.උපුල්දෙනිය මහතා
තනතුර : බන්ධනාගාර කොමසාරිස්(සැපයුම් හා සේවා)
දුරකථන අංකය : 011-4677151
ෆැක්ස් අංකය : 011-2696566
  :

 

කර්මාන්ත හා සංවර්ධන අංශය

ජී.එම්.පී.ලියනගේ මහතා
තනතුර : වැ.ආ.බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත හා සංවර්ධන)
දුරකථන අංකය :

011 - 2683668/011-4677122

ෆැක්ස් අංකය :

011 - 2683668

  :

 

පුනරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන අංශය

ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී.ඒකනායක මහතා
තනතුර : වැ.ආ. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන)
දුරකථන අංකය : 011-4677102
ෆැක්ස් අංකය :  
  :
එස්.හනිස්ඩීන් මහතා
තනතුර : සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන)
දුරකථන අංකය : 011-2684997/011-4677106
ෆැක්ස් අංකය :  
  :
එච්.ඒ.පද්මසිරි පෙරේරා මහතා
තනතුර : වැ.ආ.සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන)
දුරකථන අංකය : 011-4677108
ෆැක්ස් අංකය :  
  :

 

මෙහෙයුම් අංශය/ආරක්ෂණ කටයුතු

  කේ.කේ.එස්.යු.රංජන් මහතා
තනතුර : වැ.ආ.බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම් / ආරක්ෂණ කටයුතු)
දුරකථන අංකය :

011-4677115

ෆැක්ස් අංකය :

 

  :  
අනුර ගුණවර්ධන මහතා
තනතුර : සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි / තොරතුරු නිලධාරි
දුරකථන අංකය :

011-4677158

ෆැක්ස් අංකය :

 

  :
බී.ඩී.එම්.ජී.බී.දිසානායක මහතා
තනතුර : සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි
දුරකථන අංකය :

011-4677988

ෆැක්ස් අංකය :

 

  :

 

නිලධාරි සුභසාධන අංශය

  කේ.කේ.එස්.යු.රංජන් මහතා
තනතුර : බන්ධනාගාර අධිකාරි (මුලස්ථානය)
දුරකථන අංකය : 011-4677115
ෆැක්ස් අංකය :  
     

සැලසුම් අංශය

කේ.ජී.චන්ද්‍රපාල මහතා
තනතුර :

අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

දුරකථන අංකය : 011-2669351/011-4677105
ෆැක්ස් අංකය : 011-2695206
  :
කේ.මහතන්තිල මෙනවිය
තනතුර :

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංකය : 0112-691996/011-4677195
ෆැක්ස් අංකය : 011-2695206
  :
එම්.එම්.එල්.එල්.එල්.ගුණරත්න මහතා
තනතුර :

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ)

දුරකථන අංකය : 011-4677107
ෆැක්ස් අංකය : 011-2695206
  :

 

මුදල් අංශය

  ආර්.එම්.එම්.ජී.රත්නායක මහතා
තනතුර : කොමසාරිස් (මුදල්)
දුරකථන අංකය : 011-2696539/011-4677351
ෆැක්ස් අංකය : 011-2696539
     
එස්.ආර්.එස්.ප්‍රභාෂි මහත්මිය
තනතුර : නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (මුදල්)
දුරකථන අංකය : 011-2691904/011-4677117
ෆැක්ස් අංකය : 011-2691904
     
   
තනතුර : සහකාර කොමසාරිස් (මුදල්)
දුරකථන අංකය : 011-2674947/011-4677118
ෆැක්ස් අංකය : 011-2674947
     

ඉංජිනේරු අංශය

එච්.එම්.ජී.අයි.ඩී.බණ්ඩාර මහතා

තනතුර : අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)
දුරකථන අංකය : 011-2699508
ෆැක්ස් අංකය : -
  :

කේ.පී.ප්‍රසාද් ඉන්දික මහතා

තනතුර : ඉංජිනේරු (සිවිල්)
දුරකථන අංකය : 011-4339527
ෆැක්ස් අංකය : -
  :
 

 

තනතුර : ඉංජිනේරු (සිවිල්)
දුරකථන අංකය : 011-2699350
ෆැක්ස් අංකය : 011-2699350
   

 

 

 

තනතුර : ඉංජිනේරු (කාර්මික)
දුරකථන අංකය : 011-2673095
ෆැක්ස් අංකය : 011-2673095
  :
 

 

තනතුර : ප්‍රධාන වැඩ පරීක්ෂක
දුරකථන අංකය : 011-2683669
ෆැක්ස් අංකය :  
  :

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

ආර්.එම්.එම්.ජී.රත්නායක මහතා
තනතුර : කොමසාරිස් (අභ්‍යන්තර විගණන)
දුරකථන අංකය : 011-2678941/011-4677911
ෆැක්ස් අංකය : 011-2678941
  :

රජයේ විගණන අංශය

  ඩබ්ලිව්.ඩී.සී.රංජිත් මහතා
තනතුර : රජයේ විගණන අධිකාරි
දුරකථන අංකය : 011-4677142
ෆැක්ස් අංකය    
  :

සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

එච්.ඩබ්ලිව්.අතුල කුමාර මහතා
තනතුර : සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරි
දුරකථන අංකය : 011-2693323
ෆැක්ස් අංකය :  
  :