චක්‍රලේඛ / Circulars -2010
 

 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2010 2010.01.01
දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක ගත කළ (Cigas) ගිණුම් සම්බන්ධ උපදෙස් - 2010
02/2010 2010.01.05
වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම සකස් කිරීම -2009
03/2010 2010.01.13
2010 වර්ෂය තුලදි වැටුප් අත්තිකාරම් ගෙවීම
04/2010 2010.01.05
මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සිරදඩුවම් ලැබ බන්ධනාගාර ගත වු සිරකරුවන් රඳවා තැබීම
05/2010 2010.01.13

රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම මු.රෙ. 506(ඩී) ප්‍රකාරව සැසඳුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම

06/2010 2010.01.25
2010 වර්ෂයට බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සඳහා අවසර ලබාදීම
07/2010 2010.01.28
දෛනිකව,මාසිකව සහ වාර්ෂිකව සංඛ්‍යාලේඛන අංශය වෙත තොරතුරු එවීම
08/2010 2010.02.03
බන්ධනාගාර බුද්ධි හා ආරක්ෂක ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම
09/2010 2010.02.01
මුදල් රෙගුලාසි 135 නියමය යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබද බලය පැවරීම - 2010
10/2010 2010.02.15
පැමිණිම හා පිටවීම සනාථ කිරීම සඳහා ඇගිළි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම
11/2010 2010.02.08
බන්ධනාගාර නේවාසික නර්තන කණ්ඩායම වෙන් කිරීම
12/2010 2010.02.08
වැඩ සහන සහ කෙටි කාලීන ක්‍රම මත සිරකරුවන් සේවයෙහි යෙදවීම
13/2010 2010.03.04
සංචාරක ගමන් මලු මිලදී ගැනීම
14/2010 2010.02.22
තරුණ වරදකරුවන්ගේ අභ්‍යාස විද්‍යාලීය නේවාසිකයින් 9 සහ 10 වගන්ති යටතේ මුදාහැරීම
15/2010 2010.03.09
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ රාජ්‍ය සමාව 2010.03.08
16/2010 2010.04.08
බන්ධනාගාර මුලස්ථාන රැස්වීම් ශාලාව
17/2010 2010.04.23

බන්ධනාගාර ආයතන වලින් සෝදිසි කිරීමේදි අත් අඩංගුවට ගන්නා මත්දුව්‍ය සම්බන්ධවයි

18/2010 2010.05.10
සිරකරු පවුල් සුභ සාධනය සහිත පසුභාර ව්‍යාපෘතිය
19/2010 2010.06.07 2009 වසර අවසාන ස්ථානමාරු
20/2010 2010.06.14
වාර්ෂික අයවැය කෙටුම්පත් ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම - 2011 බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව
21/2010 2010.06.26
බන්ධනාගාර නිලධාරීන් උසස් නිලධාරීන් හමුවීම සහ ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම
22/2010 2010.06.21
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සතු ඉන්ධනහල් වලින් ණය පදනම මත ඉන්ධන ලබාගැනීම
23/2010 2010.07.01
සිරකරු සුභසාධක අරමුදල 2011 වර්ෂය සදහා ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීම
24/2010 2010.09.01
සිරකරුවන් සදහා පසුභාර කාරිත්ව ව්‍යාපෘතිය - නැගෙනහිර පලාත
25/2010 2010.08.15
විදේශ නිවාඩු ලබාගැනීම
26/2010 2010.08.18
සිරකරු දිනය සැමරිම - 2010.09.12
27/2010 2010.09.13 සිරකරු සුභසාධක දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ රාජ්‍ය සමාව - 2010.09.12
28/2010 2010.09.28 බන්ධනාගාර කර්මාන්ත බිල්පත් නිකුත් කිරීම හා නිරවුල් කිරීම 2010
29/2010 2010.10.01
මහින්ද චින්තන - 2 යටතේ රාජ්‍ය අංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතය සදහා වන ප්‍රතිපත්ති සහ කාර්යය පරිපාටි (ඉ-රජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය) ක්‍රියාත්මක කිරිම
30/2010 2010.10.29 2010 වසරේ ගබඩා භාණ්ඩ සමික්ෂණ
31/2010 2010.11.16 2010 වර්ෂයට පාලන වාර්තාව ලබාගැනීම
32/2010 2010.11.09 2011 වර්ෂයට ආගමික වතාවත් සදහා පුජකවරැන් පත්කිරීම
33/2010 2010.11.16 2010 වර්ෂය සදහා ගිණුමි පියවිම
34/2010 2010.11.23 සිරකරැවන්ගේ යැපෙන්නන් සදහාමහජනාධාර මුදල් ලබාදීම යථාවත් කිරීම
35/2010 2010.12.02 බන්ධනාගාර වල සිදුවන සීද්ධින් දැනුම්දිම
36/2010 2010.12.03

2010 මුදල් වර්ෂය සදහා වු ගිනුම් පියවීම

බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම


 

 

 

 

>