චක්‍රලේඛ / Circulars -2011

 

 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2011 2011.01.03
දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක ගත කළ (Cigas) ගිණුම් සම්බන්ධ උපදෙස් - 2011
02/2011 2011.01.04 වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම සකස් කිරීම - 2010
03/2011 2011.01.04

රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බි ගිණුම මු.රෙ.5 ප්‍රකාර වාර්ෂිකව සැසදුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම

04/2011 2011.01.10 2011 වර්ෂයට බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සදහා අවසර ලබාදීම
05/2011 2011.02.02 63 වැනි නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් විශේෂ රාජ්‍ය සමාව - 2011.02.04
06/2011 2011.03.08 සිරකරුවන්ගේ පවුල් සුභ සාධන වැඩ සටහන සදහා තොරතුරු කැදවීම
07/2011 2011.03.07 මුදල් රෙගුලාසි 135 නියමය යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබදව බලය පැවරීම
08/2011 2011.03.25 බන්ධනාගාර ආයතන වල ආපනශාලා ගිණුම් තැබීම්
09/2011 2011.03.10 බන්ධනාගාර ගතව සිට නිදහස් වී ගිය සිරකරුවන්ගේ විස්තර ලබාගැනීම
10/2011 2011.05.12 වෙසක් පෝය දිනය වෙනුවෙන් පිරිනමන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව 2011.05.17
11/2011   බන්ධනාගාර ගතව සිටියදි උපත ලද දරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
12/2011 2011.06.23 සිරකරු සුභසාධක අරමුදල 2012 වර්ෂය සදහා ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීම
13/2011 2011.06.21 පිටස්තර ආයතන වලට රාජකාරි ලිපි යැවීම සම්බන්ධවයි
14/2011   කළුතර ළමා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයට ළදරුවන් සහිත රැඳවියන් යොමු කිරීම
15/2011 2011.07.29 මහා භාණ්ඩාගාර විවිධ තැන්පත් ගිණුම - ගිණුම් තැබීම් කටයුතු විධිමත් කිරීම
16/2011 2011.07.23 කළුතර ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය
17/2011 2011.09.14 2011 ජාතික සිරකරැ දිනය වෙනුවෙන් පිරිනමන ලද විශේෂ රාජ්‍ය සමාව 2011.09.12
18/2011 2011.11.19 2012 වසරට ආගමික වතාවත් සදහා පුජකවරුන් පත් කිරීම
20/2011 2011.11.18 2011 වර්ෂය සදහා ගිණුම් පියවීම
21/2011 2011.11.25 2011 වර්ෂය සදහා ගිණුම් පියවීම බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම
22/2011 2011.12.02 තැන්පත් ගිණුම් වල 2011.12.31 දිනට පවතින ශේෂ ගිණුම් තැබීම
23/2011 2011.12.02 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමික්ෂණය - 2011 වර්ෂය
24/2011 2011.12.06 2011 වර්ෂය සදහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සිරකරැ සුභසාධක අරමුදලේ අවසාන ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
25/2011 2011.12.05 බලපත්‍ර මත සිරකරැවන් මුදාහැරීම
26/2011 2011.12.05 සිරකරුවන් නිවාස නිවාඩු යැවීම හා බලපත්‍ර මත මුදාහැරීම