චක්‍රලේඛ / Circulars -2012

 

 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2012 2012.01.02
දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක ගත කළ (Cigas) ගිණුම් සම්බන්ධ උපදෙස් - 2012
02/2012 2012.01.03 වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම සකස් කිරීම - 2011
03/2012 2012.01.04

රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බි ගිණුම මු.රෙ.5 ප්‍රකාර වාර්ෂිකව සැසදුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම

04/2012 2012.01.27 2012 වර්ෂයට බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සදහා අවසර ලබාදීම
05/2012 2012.01.18 සිරකරැවන් නිවාස නිවාඩු යැවිම
06/2012 2012.02.03 64 වන නිදහස් දින සැමරැම වෙනුවෙන් පිරිනමන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව -2012.02.04
07/2012 2012.03.09 බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ නිල ඇදුම් සදහා මැහුම් ක්‍රලි දිමනා ‍ගෙවීම
08/2012 2012.02.21 ළමා සැකකරැවන් රදවා තැබීම
09/2012 2012.03.20 බන්ධනාගාර ආයතනවල ක්ෂය රෝග ව්‍යාප්ත වීම
10/2012 2012.03.06 2012 වර්ෂය සඳහා සකසුරුවම් ලෙස වියදම් කළමනාකරණය කිරිම හා පාලනය
11/2012 2012‍.03.28 ුෙහෙද නිලධාරින්ගේ නිල ඇදුම් දීමනාව
12/2012 2012.03.28 මුදල් රෙගුලාසි 135 නියමය යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබද බලය පැවරීම - 2012
13/2012 2012.04.09 බන්ධනාගාර නිලධාරින්ට 2012 වසර සදහා අතිකාල දිමනා ගෙවිම
14/2012 2012.04.11 බන්ධනාගාර ආයතන වල විවිධ ප්‍රසංග පැවැත්වීම
15/2012 2012.06.22 බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුමේ ගිණුම් පිළිවෙත
16/2012 2012.06.20 බන්ධනාගාර ආයතන වල දෛනික ආරක්ෂක තත්ත්වයන් වාර්තා කිරීම
17/2012 2012‍.06.26 සිරකරු සුභසාධක අරමුදල් ගිණුමේ 2013 වර්ෂය සදහා ඇස්තමේන්ත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම
19/2012 2012.07.05 ගිණුම් කටයුත්‍ර විධිමත් කිරීම - කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම
20/2012 2012.07.27 සහනදායි පොලි පදනම මත ණය මුදල් ලබාදිම- නියාමක නිලධාරින් / නිලධාරිනියන් සදහා
21/2012 2012.07.25 බන්ධනාගාර නිල නිවාසවල විදුලි හා ජල බිල්පත් අය කිරීම සංශෝධනය කිරීම
22/2012 2012.08.03 බලපත්‍ර මත සිරකරැවන් මුදාහැරිම
23/2012 2012.08.13 බන්ධනාගාර තුල HIV/AIDS නිවාරණ වැඩ සටහන් වලදි උපයෝගි කර ගැනීමට DVD යන්ත්‍ර බෙදා දිම
24/2012 2012.08.14 බන්ධනාගාර මාණ්ඩලික නිලධාරින් සදහා ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදීම
25/2012 2012.10.05 බන්ධනාගාර කර්මාන්ත අංශයේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම
27/2012 2012.11.17 විදේශ සංචාර සදහා සහභාගීවීම
28/2012 2012.11.01 එළිමහන් සිරකදවුරු වලට හා වැඩ කඳවුරු වලට සිරකරුවන් මාරු කිරීම
29/2012 2012.11.08 2013 වසරට ආගමික වතාවත් සදහා පුජකවරුන් පත් කිරීම
30/2012 2012.12.01 2012.12.31 දිනට සිරකරු සුභසාධන අරමුදලේ අවසන් ගිණුම සදහා තොරතුරු කැඳවීම
31/2012 2012.11.29 2012 මුදල් වර්ෂය සදහා වු ගිණුම් පියවීම බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම
32/2012 2012.11.29 2012 වර්ෂය සදහා ගිණුම් පියවීම
35/2012 2012.12.11 දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරග සදහා සහභාගීවිම
36/2012 2012.12.12 බන්ධනාගාර ආයතන සඳහා ධජ සකස් කිරීම