චක්‍රලේඛ / Circulars -2013

 

 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2013 2013.01.09
2012 වාර්ෂික සංක්‍යාලේඛන වාර්තාව සකස් කිරීම සම්බන්ධවයි.
02/2013 2013.01.22 2013වර්ෂයට බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සිදු කිරීම සදහා අවසර ලබාදීම
03/2013 2013.02.24 ඇප තැන්පත් මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම
04/2013 2013.02.01 2013.02.04වෙනි දිනට යෙදෙන 65 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් පිරිනමන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
06/2013 2013.01.23 බේස්ලයින් කලාපොල ආරම්භ කිරීම - 2013
08/2013 2013.02.08 මුදල් රෙගුලාසි 135 නියමය යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබද බලය පැවරීම - 2013
09/2013 2013.02.08 බලපත්‍ර මත සිරකරුවන් මුදාහැරිම/ සිරකරුවන් නිවාස නිවාඩු යැවීම
10/2013 2013.02.22 රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බි ගිණුමේ කටයුත්‍ර විධිමත් කිරිම
11/2013 2013.02.26 රැදවිය හැකි සංක්‍යාව
12/2013 2013.02.27 කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුමේ ගිණුම් කටයුත්‍ර විධිමත් කිරීම
13/2013 2013.03.08 සිර වේතන ගිණුම්ගත කිරිම හා අාපසු ගෙවීම
14/2013 2013.03.15 පෙද පොරොත්තු ලේඛනයෙන් බැහැරව ආපදා ණය මුදල් ලබාගැනීම
15/2013 2013.03.14 බලපත්‍ර මත සිරකරුවන් මුදාහැරිම/සිරකරුවන් නිවාස නිවාඩු යැවිම
16/2013 2013.03.18 සිරකරුවන් උපයා ගත් මුදලින් දඩ මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධව
17/2013 2013.03.29 රාජකාරි ස්භාවය අනුව නිලනිවාස වෙන් කිරීම
18/2013 2013.05.13 ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII වෙනි පරිච්ජේදයේ 31 වගන්තිය අනුව රාජකාරි වැඩ තහනමකට භාජනය කිරීම
19/2013 2013.05.13 උත්සව අවස්ථා සඳහා ආධාර ලබාගැනීම
20/2013 2013.05.10 බන්ධනාගාර ආයතන තුලට පිටස්තර පුද්ගලයින් ඇත්‍රල්වීම
21/2013 2013.06. සිරකරු සුභ සාධක අරමුදල් ගිණුමේ 2014 වර්ෂය සදහා ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීම.
22/2013 2013.06.17 සිරකරැවන් පිටත සේවා සදහා යැවීම සම්බන්ධවයි.
23/2013 2013.06.17 බන්ධනාගාර තුලට පැමිණෙන ජේලර් වරුන් පරීක්ෂා කිරීම
24/2013 2013.05.17 සුභසාධක නිලධාරින්ගේ රාජකාරි
25/2013 2013.07.03 ඉදිකිරිම් කටයුතු විධිමත් කිරිම
27/2013 2013.07.29 බන්ධනාගාර භාර මාණ්ඩලික නිලධාරින් සදහා ප්වාහන පහසුකම් සැලසීම.
27(1)/2013 2013.08.12 බන්ධනාගාර භාර මාණ්ඩලික නිලධාරින් සදහා ප්වාහන පහසුකම් සැලසීම.
28/2013 2013.07.26 බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිල නිවාස වල සවිකරන ලද ජල මිටර් සඳහා මුදල් අයකිරීම.
30/2013 2013.09.09 අතිකාල දිමනා ගෙවිම
31/2013 2013.09.11 2013.09.12 වෙනි දිනට යෙදෙන සිරකරු දිනය වෙනුවෙන් අතිගරැ ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
32/2013 2013.09.26 බන්ධනාගාර මාණ්ඩලික නිලධාරින් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම
35/2013 2013.10.10 වැඩසහන ක්‍රමය මත දිර්ඝකාලීන සිරකරුවන් සේවයේ යෙදවීම හා කෙටිකාලින සිරකරුවන් පිටත සේවයේ යෙදවීම.
36/2013 2013.10.11 සංචාරක ගමන් මලු මිලදි ගැනිම
37/2013 2013.10.14 අාගමික පුජකතුමන්ලාගේ සංචිතයක් සැකසිම
38/2013 2013.10.21 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමික්ෂණය - 2013 වර්ෂය
39/2013 2013.10.23 සිරකරුවන්ගේ පවුල් සුභසාධනය සහිත පසුභාරකාරීත්ව වැඩසටහන
40/2013 2013.11.09 2014 වසරට ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සදහා පුජකවරැන් පත්කිරීම
41/2013 2013.11.25 බලපත්‍ර මත සිරකරුවන් මුදාහැරීම
42/2013 2013.12.09 රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම මු.රෙ. 506 (ඩී) ප්‍රකාරව වාර්ෂික සැසදුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම - 2013
43/2013 2013.12.09 2013 වර්ෂය සඳහා ගිණුම් පියවීම
44/2013 2013.12.05 එළිමහන් සිරකදවුරු වලට හා වැඩ කදවුරු වලට සිරකරුවන් මාරු කිරීම
45/2013 2013.12.13 ැසේවා ස්ථානයෙන් බැහැරව යාම
46/2013 2013.12.13 ජාතික ගීය වාදනය කිරීම
47/2013 2013.12.13 උත්සව අවස්ථාවලදි සැරසිලි කිරීම