චක්‍රලේඛ / Circulars -2014

 

විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය - බන්ධනාගාර නිලධාරින් සඳහා සිංහල
 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2014 2014.01.01
වාහන අළුත්වැඩියාව සහ යන්ත්‍රසුත්‍ර අළුත්වැඩියා කිරීම
02/2014 2014.01.03 බන්ධනාගාර භාර මාණ්ඩලික නිලධාරින් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම
03/2014 2014.01.09 2013 වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේකන වාර්තාව සකස් කිරීම සම්බන්ධවයි
04/2014 2014.01.09 2014 වර්ෂයේ බන්ධනාගාර ආයතනවල ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සඳහා අවසර ලබාදීම
05/2014 2014/01/17 ‍නේමානික අද්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ උපදේශන සේවා වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරිම - 2014
06/2014 2014.01.29 මුදල් රෙගුලාසි 135 නියමය යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබද බලය පැවරීම - 2014 වැය ශිර්ෂ 232 බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව
01(i)/2014 2014.01.22
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු වාහන අලුත්වැඩියා කිරිම
07/2014 2014.01.31 2014.02.04 වන දිනට යෙදෙන 66 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ ‍රාජ්‍ය සමාව
08/2014 2014.02.06 විගණන පරීක්ෂණ සිදු කිරීම
09/2014 2014.02.12 බන්ධනාගාර විවිධ තැන්පත් ගිණුම් සැසදීම කටයුතු විධිමත් කිරීම හා අවසන් සැසදුම් ප්‍රකාශ
10/2014 2014.02.11 2014 වර්ෂය තුල රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කිරීම
11/2014 2014.02.11 සෑම වසරකම පෙබරවාරි 08 බන්ධනාගාර නේවාසික මානවක බාලදක්ෂ දිනය ලෙස නම් කිරීම හා මානවක බාලදක්ෂ කටයුතු සංවර්ධනය කිරිම
12/2014 2014.03.25 බන්ධනාගාර මුලස්ථාන ශ්‍රවණාගාරය වෙන් කිරීම සම්බන්ධව
13/2014 2014.04.04 හෙද නිලධාරින්ගේ නිල ඇදුම් දීමනාව
14/2014 2014.04.08 වැඩ සහන ක්‍රමය මත දීර්ඝ කාලීන සිරකරුුවන් සේවයේ යෙදවීම හා කෙටිකාලීන සිරකරුවන් පිටත ‍සෙව්ය‍යෛදවවීම
15/2014 2014.05.09 මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය යටතේ සිරකරු පවුල් සුභසාධනය,සංවර්ධනය හා පසුභාරකාරිත්ව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම
16/2014 2014.04.29 බලපත්‍ර මත සිරකරුවන් මුදාහැරිම
17/2014 2014.05.17 බන්ධනාගාර නිලධාරින් සඳහා දීමනා ලබාදීම
18/2014 2014.05.17 2014.05.14 වන දිනට යෙදෙන වෙසක් පුරපසලොස්වක පොහොය දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
19/2014 2014.05.29 බන්ධනාගාර නිලධාරින් සඳහා දීමනා ලබාදීම
19/2014(i) 2014.06.03 බන්ධනාගාර නිලධාරින් සඳහා දීමනා ලබාදීම
20/2014 2014.06.06 අධිකරණ වලදී සැකකරුවන්ට විශේෂ සැලකිලි දැක්වීම
19/2014(ii) 2014.06.13 බන්ධනාගාර නිලධාරින් සඳහා දීමනා ලබාදීම
21/2014 2014.06.13 ගිනි අවි ගබඩා කිරිම හා ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරිම
23/2014 2014.06.25 බන්ධනාගාර ආයතනවල ඉන්ධන වියදම් පාලනය
24/2014 2014.06.30 සිරකරු සුභසාධක අරමුදල් ගිණුමේ 2015 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීම
31/2014 2014.07.31 මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවුවන් කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යසථානයට මාරු කිරීම
32/2014 2014.08.13 බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්තුමා බැහැදැකීමට පැමිණිමේදි ඥාතීන් කැඳවාගෙන නොපැමිණෙන ලෙස සියලු නිලධාරින් දැනුවත් කිරිම
33/2014 2014.08.13 විදේශ නිවාඩු අනුමැතිය ලබාගැනීම
34/2014 2014.08.16 සිර/සැකකරුවන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා
35/2014 2014.08.23 සිරගොනු සමා අනුමැතිය සඳහා බන්ධනාගාර මුලස්ථානයට එවිම
36/2014 2014.08.19 රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන සැකකරුවන්ගේ රහස්‍ය වාර්තා ලබාගැනිම
37/2014 2014.08.26 කාර්යාලවලට සිර ශ්‍රමය ලබාගැනීම
38/2014 2014.09.11 සමා අනුමැතියෙන් පසු සිර ගොණුවල ඇතුලත් තොරතුරැ ලේඛන ගත කිරීම ම
39/2014 2014.10.01 2015 වසරට ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සදහා පුජකවරැන් පත් කිරීම
40/2014 2014.11.05 වාර්ෂික ගබඩා සමීක්ෂණය -2014 වර්ෂය
41/2014 2014.11.10 රජයයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම මු.රෙ.506(ඩී) ප්‍රකාරව වාර්ෂික සැසදුම් ප්‍රකාහ ඉදිරිපත් කිරීම -2014
42/2014 2014.11.04 අධිකරණවල රාජසන්තක වාහන බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගැනීම සම්බන්ධවයි
43/2014 2014.11.03 වැඩ සහන ක්‍රමය මත දීර්ඝ කාලීන සිරකරැවන් සේවයේ යෙදවීම හා කෙටිකාලීන සිරකරැවන් පිටත සේවයේ යෙදවීම
44/2014 2014.11.17 2014 වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි
46/2014 2014.11.27 2014 වර්ෂය සදහා ගිණුම් පියවිම
48/2014 2014.12.22 2014.12.31 දිනට සිරකරැ සුභසාධක අරමුදලේ අවසන් ගිණුම සදහා තොරතුරැ කැදවීම