චක්‍රලේඛ / Circulars -2015

 

 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2015 2015.01.01
මුදල් රෙගුලාසි 135 නියමය යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබද බලය පැවරීම 2015
03/2015 2015.01.07 සමාවන් සැකසීම සහ සිරගොනු සදහා සමා අනුමැතිය ලබාගැනීම
04/2015 2015.01.13 2015 වර්ෂය සදහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිාදන උපයෝජනය හා වියදම් කළමනාකරණය
05/2015 2015.01.13 2015.01.13 වන දිනට යෙදෙන අති උතුම් ශුද්ධොත්තම ෆැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකා ගමනය නිමිත්තෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
06/2015 2015.01.16 ආරක්ෂණ රැගෙන යාමේදි විධිමත් ක්‍රියා පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීම හා වියදම් අවම කිරීම
07/2015 2015.01.19 හෙද නිලධාරින්ගේ නිල ඇදුම් දීමනාව
08/2015 2015.01.21 පරිවාස කාලය, වැඩ බැලීමේ කාලය හා පත්වීම ස්ථිර කිරීම
09/2015 2015.02.02 2015.02.04 වන දිනට යෙදන 67 වන ජාතික නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
10/2015 2015.02.12 පුද්ගලික ලැබිම් ප්‍රෂණය කිරීම - කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් කටයුතු
01/2015(1) 2015.01.29
මුදල් රෙගුලාසි 135 නියමය යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබද බලය පැවරීම 2015 (සංශෝධන 1)
12/2015 2015.03.16 බන්ධනාගාර තුලට තහනම් ද්‍රව්‍ය රැගෙන ඒම
13/2015 2015.03.17 සිරකරැවන් පවුල් සුභසාධනය සහිත පසුභාර වැඩසටහන්
14/2015 2015.03.18
2015 වර්ෂයේ බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සදහා අවසර ලබාදීම
15/2015 2015.04.30 2015.05.03 වන දිනට යෙදෙන වෙසක් පුරප‍සලොස්වක පෙ‍ොහෙය දිනය නිමිත්තෙන් අතිගරැ ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
16/2015 2015.06.09 සිරකරු සුභ සාධක අරමුද‍ල් ගිණුමේ 2016 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීම
17/2015 2015.06. අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම 2016
19/2015 2015.08.05 සිර සැකකරැවන් ‍වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා රජයේ රසපරීක්ෂක වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
20/2015 2015.08.20 බන්ධනාගාර ගත වන විදේශිය ජාතික සිර සහ සැකකරුවන් සම්බන්ධවයි.
21/2015 2015.08.23
ආරක්ෂණ රැගෙන යාමේදී විධිමත් ක්‍රියා පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීම හා වියදම් අවම කිරීම.
22/2015 2015.09.12
පොරොත්තු ලේඛණයෙන් බැහැරව ආපදා ණය මුදල් ලබාගැනීම.
23/2015 2015.09.18
බන්ධනාගාර ආයතන හා නිලධාරීන් සඳහා සන්නිවේදන පහසුකම් සැපයීම හා බිල්පත් නිරවුල් කිරීම
24/2015 2015.09.28
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත වලට අනුව සත්ත්ව තොග ගිණුම්ගත කිරීම.
25/2015 2015.10.05
2016 වසරට ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සදහා පුජකවරුන් පත්කිරීම.
26/2015 2015.11.05
වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2015 වර්ෂය
27/2015 2015.11.12
2015.12.31 දිනට සිරකරු සුභසාධක අරමුදලේ අවසන් ගිණුම සදහා තොරතුරු කැදවීම.
28/2015 2015.11.
2015 මුදල් වර්ෂය සදහා වු ගිණුම් පියවීම.
29/2015 2015.12.

රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම. මු.රෙ. 506(ඩී) ප්‍රකාරව වාර්ෂික සැසදුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම. 2015

30/2015 2015.12.04
2015 වර්ෂය සදහා ගිණුම් පියවීම.
31/2015 2015.12.07
පුනරුත්ථාපන නිලධාරින්ගේ කේෂත්‍ර ප්‍රදේශ හා කේෂත්‍ර රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධව
32/2015 2015.12.22
2015 වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි.
33/2015 2015.12.24
2015.12.25 වන දිනට යෙදෙන නත්තල් දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
34/2015 2015.12.21

රක්ෂණ භාරයට පත් කර ඇති රැදවියන් සම්බන්ධයෙන් 1991 අංක 8 දරණ "රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින සිරකරුවන් මුදා හැරීමේ පනත" යටතේ කටයුතු කිරිම.