චක්‍රලේඛ / Circulars -2016


 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2016 2016.01.13
බන්ධනාගාර විවිධ තැන්පත් ගිණුම් සැසදීම් කටයුතු විධිමත් කිරීම හා අවසන් සැසදුම් ප්‍රකාශ
02/2016 2016.01.06
මුදල් රෙගුලාසි 135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබද බලය පැවරිම - 2016
03/2016 2016.01.14
2016 වර්ෂය සඳහා කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය හා රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය
04/2016 2016.01.25
බන්ධනාගාර නිලධාරින් උසස් නිලධාරීන් හමුවීම
05/2016 2016.01.25
ගරු අමාත්‍යවරුන්ට හා අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමන් වෙත කෙරෙන ආරාධනා,නිල නාමය, සහ තනතුර භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ
06/2016 2016.01.28 බුද්ධි හා ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් යෙදවීම.
07/2016 2016.01.26 2016 වර්ෂයේ බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සිදුකිරිම සදහා අවසර ලබාදීම
08/2016 2016.01.25 ආයතන තුල ආරක්ෂක විධිවිධාන
09/2016 2016.02.03 2016.02.04 වන දිනට යෙදෙන 68 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
10/2016 2016.02.01 සිර/සැකකරුවන් පැනයාම
11/2016 2016.02.13 අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවන ඥාතීන් බැලීම සඳහා රැඳවියන් රැගෙන යාම පිළිබඳ ඉල්ලීම්
12/2016 2016.02.13 සිරකරුවන්ගේ නිවාස නිවාඩු නිර්දේශයන් ප්‍රමාද වී ඉදිපත් කිරිම පිළිබඳවයි
13/2016 2016.03.04 සිර සැකකරුවන් ආරක්ෂණය කිරීම
14/2016 2016.03.05 බුද්ධි හා ආරක්ෂක ඒකකයේ නිලධාරින් රාජකාරි යෙදවීම.
15/2016 2016.03.16 අභාවප්‍රාප්ත වන නිලධාරින් හට පාරිතෝෂිකයක් ලබාදීම සම්බන්ධවයි.
18/2016 2016.05.17 2016.05.21 වන දිනට යෙදෙන වෙසක් පුර පසලොස්වක පොහොය දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව.
19/2016 2016.06.02 සිරකරු සුබසාධක අරමුදල් ගිණුමේ 2017 වර්ෂය සදහා ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් කිරිම.
21/2016 2016.07.27 වැඩ සහන ක්‍රමය මත දිර්ඝ කාලීන සිරකරුවන් සේවයේ යෙදවීම හා කෙටිකාලීන සිරකරුවන් පිටත සේවයේ යෙදවීම.
22/2016 2016.09.05 එළිමහන් සිර කඳවුරුවලට, වැඩ කඳවුරු වලට හා අඹේපුස්ස පබෝදා මෙත් සෙවන වෙත සිරකරුවන් මාරු කිරීම.
23/2016 2016.09.07 මානසික රෝගින් සායන සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව වීම.
24/2016 2016.10.03 අත්තිකාරම් බී ගිණුමේ ආපදා ණය ගෙවීම.
25/2016 2016.10.06 2016.12.31 දිනට සිරකරු සුභසාධක අරමුදලේ අවසන් ගිණුම සඳහා තොරතුරු කැඳවීම.
26/2016 2016.10.25 මුදල් රෙගුලාසි 756 අනුව 2016.12.31 වෙනි දිනට ස්ථාවර වත්කම්, මෙවලම්,භාණ්ඩ හා තොග සමීක්ෂණය
27/2016 2016.10.28 2017 වසරට ආගමික වතාවත් සිදු කිරීම සඳහා පුජකවරුන් පත් කිරිම.
28/2016 2016.11.01 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා අවසන් ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම.
29/2016 2016.11.15 පෙරට්ටු සැකකරුවන් ආවරණය කර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම.
30/2016 2016.11.22 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ - 2016 වර්ෂය
 

බන්ධනාගාර දෙපර්තමේන්තු චක්‍රෙල්ඛ අංක 26/2016

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අංක MPRRH/06/06/01/09
රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රෙල්ඛ අංක පීඑෆ්/439
රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රෙල්ඛ අංක 422
31/2016 2016.11.28 2016 වර්ෂය සඳහා ගිණුම් පියවීම
32/2016 2016.11.28 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා වු ගිණුම් පියවීම - බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම
33/2016 2016.12.28 රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම. මු.රෙ. 506(ඩී) ප්‍රකාරව වාර්ෂික සැසදුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම - 2016