චක්‍රලේඛ / Circulars -2017


 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2017 2017.01.04
2017.01.08 වන දින යෙදෙන ජනාධිපති පදවිප්‍රාප්ති දෙවන සැමරුම වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ සමාව
02/2017 2017.01.06
2017 වාර්ෂික සංඛ්‍යාෙල්ඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි.
03/2017 2017.01.09
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2017
04/2017 2017.01.13
2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය හා රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය
05/2017 2017.01.17
බන්ධනාගාර ආයතන වල නඩත්තු ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරිම
06/2017 2017.01.15
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා බන්ධනාගාර ආයතන වෙත ඇතුල්වීම.
07/2017 2017.01.24
බන්ධනාගාර අත් අඩංගුවෙන් පැනගිය සිර හා සැකකරුවන් සම්බන්ධවයි.
08/2017 2017.01.25 2017 වර්ෂයේ බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සඳහා අවසර ලබාදීම.
09/2017 2017.02.23
සිරකරු හා සිරකරු පවුල් සුභසාධන වැඩසටහන ලබාදීම.
10/2017 2017.03.22
විශේෂ ගණයේ සිර/සැකකරුවන් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර වලට ආරක්ෂණය කිරීමේදී ආරක්ෂාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකල යුතු ආකාරය. (ආරක්ෂක හේතුන් මත ප්‍රසිද්ධ කළ නොහැක)
12/2017 2017.05.04
2017.05.10 වන දිනට යෙදෙන ජාතික වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
03(i)/2017 2017.06.12
මු.රෙ. 135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2017 වැය ශිර්ෂ - 232 බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව
13/2017 2017.06.14 සිරකරු සුභසාධක අරමුදල් ගිණුමේ 2018 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේනත්තු ඉදිරිපත් කිරිම
14/2017 2017.07.28 පුනරුත්ථාපන නිලධාරින්ට වවුචර්පත් පරීක්ෂා කිරිම සඳහා බලය පැවරිම
15/2017 2017.08.01 අයවැය ප්‍රතිපාදන උපයෝගි කරගෙන බැඳීම හා බැරකම් සඳහා එළඹිම
16/2017 2017.09.06 "යහ විනෝද" භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම
17/2017 2017.09.28 2018 වසරට ආගමික වතාවත් සිදු කිරීම සඳහා පුජකවරුන් පත් කිරීම
18/2017 2017.10.09 ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරිමේ ජනාධිපති වැඩසටහන
19/2017 2017.11.09 2017 මුදල් වර්ෂය සඳහා අවසන් ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම
20/2017 2017.11.09 2017.12.31 දිනට සිරකරු සුභසාධක අරමුදලේ අවසන් ගිණුම සඳහා තොරතුරු කැඳවීම.
21/2017 2017.11.10 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2017 වර්ෂය
22/2017 2017.11.16 රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම මු.රෙ. 506(ඩී) ප්‍රකාරව වාර්ෂික සැසදුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම - 2017
23/2017 2017.12.07 2017 වර්ෂය සඳහා ගිණුම් පියවීම
24/2017 2017.12.11 2017 මුදල් වර්ෂය සඳහා වු ගිණුම් පියවීම. බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම
25/2017 2017.12.16 2018 වසරට ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සඳහා පුජකවරුන් පත් කිරීම
26/2017 2017.12.20 2017.12.25 වන දිනට යෙදෙන නත්තල් උත්සවය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
27/2017 2017.12.26 සිරකරුවන් බලපත්‍ර මත මුදාහැරිම සහ නිවාස නිවාඩු යැවීම
23(i)/2017 2017.12.29 2017 වර්ෂය සඳහා ගිණුම් පියවීම