චක්‍රලේඛ / Circulars -2017


 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2017 2017.01.04
2017.01.08 වන දින යෙදෙන ජනාධිපති පදවිප්‍රාප්ති දෙවන සැමරුම වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ සමාව
02/2017 2017.01.06
2017 වාර්ෂික සංඛ්‍යාෙල්ඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි.
03/2017 2017.01.09
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2017
04/2017 2017.01.13
2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය හා රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය
05/2017 2017.01.17
බන්ධනාගාර ආයතන වල නඩත්තු ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරිම
06/2017 2017.01.15
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා බන්ධනාගාර ආයතන වෙත ඇතුල්වීම.
08/2017 2017.01.25
2017 වර්ෂයේ බන්ධනාගාර ආයතන වල ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සඳහා අවසර ලබාදීම.