චක්‍රලේඛ / Circulars -2018


 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2018 2018.01.09
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2018
01(i)/2018 2018.01.13
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2018
02/2018 2018.01.17

2018 වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි.

03/2018 2018.01.23
2018 අයවැය ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය හා වියදම් කළමනාකරණය
04/2018 2018.02.14 ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV පරිච්ජේදය ප්‍රකාරව ආපදා ණය ගෙවීම,අයකිරිම,ගිණුම් ගත කිරිම හා වාර්තාකරණය
05/2018 2018.02.02 2018.02.04 වන දිනට යෙදෙන 70 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
07/2018 2018.02.05 ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරිමේ ජනාධිපති වැඩසටහන
08/2018 2018.03.28 සිරකරුවන් බලපත්‍ර මත මුදා හැරීම සහ නිවාස නිවාඩු යැවීම
09/2018 2018.04.26 2018.04.29 වන දිනට යෙදෙන වෙසක් පුර පසලොස්වක පොහොය දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
10/2018 2018.07.30 බන්ධනාගාර තුල රැඳවියන්ට පහර දීම
11/2018 2018.10.09 2019 වසරට ආගමික වතාවත් සිදු කිරිම සඳහා පුජකවරුන් පත් කිරීම
12/2018 2018.10.10 බන්ධනාගාර පොලිස් ඒකකය - නිලධාරින් සෝදිසි කිරිම
13/2018 2018.10.19 බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිල නිවාස මනා ලෙස පවත්වාගෙන යෑම
19/2014(iii) 2018.10.05 හිග යහපත් කල් ක්‍රියා දිමනාව ඉල්ලුම් කිරීම සම්බන්ධවයි.
04/2018(i) 2018.10.23 ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV පරිච්ඡේදය ප්‍රකාරව ආපදා ණය ගෙවීම,අයකිරීම,ගිණුම් ගත කිරීම හා වාර්තාකරණය
14/2018 2018.11.05 රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් "බී " ගිණුම මු.රෙ. 506(ඩී) ප්‍රකාරව වාර්ෂික සැසදුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම - 2018
15/2018 2018.11.07 2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා අවසන් ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
16/2018 2018.11.21 2018.12.31 දිනට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදු කිරීම
17/2018 2018.11.28 බන්ධනාගාර ගත රැදවියන් විවිධ උපක්‍රම උපයෝගි කරගනිමින් බන්ධනාගාර අත් අඩංගුවෙන් පැනයාමට තැත් කිරිම සම්බන්ධවයි.
18/2018 2018.12.04 2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා වු ගිණුම් පියවීම.බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම
19/2018 2018.11.29 2018.12.31 දිනට සිරකරු සුභසාධක අරමුදලේ අවසන් ගිණුම සඳහා තොරතුරු කැඳවිම
20/2018 2018.12.06 2018 වර්ෂය සඳහා ගිණුම් පියවීම
21/2018 2018.12.12 බන්ධනාගාර විවිධ තැන්පත් ගිණුම - ගිණුම් තැබිම් කටයුතු විධිමත් කිරිම