චක්‍රලේඛ / Circulars -2018


 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2018 2018.01.09
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2018
01(i)/2018 2018.01.13
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2018
02/2018 2018.01.17

2018 වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි.

03/2018 2018.01.23
2018 අයවැය ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය හා වියදම් කළමනාකරණය
04/2018 2018.02.14 ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV පරිච්ජේදය ප්‍රකාරව ආපදා ණය ගෙවීම,අයකිරිම,ගිණුම් ගත කිරිම හා වාර්තාකරණය