චක්‍රලේඛ / Circulars -2018


 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2018 2018.01.09
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2018
01(i)/2018 2018.01.13
මු.රෙ.135 යටතේ මුදල් පාලනය පිළිබඳ බලය පැවරීම - 2018
02/2018 2018.01.17

2018 වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි.

03/2018 2018.01.23
2018 අයවැය ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය හා වියදම් කළමනාකරණය
04/2018 2018.02.14 ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV පරිච්ජේදය ප්‍රකාරව ආපදා ණය ගෙවීම,අයකිරිම,ගිණුම් ගත කිරිම හා වාර්තාකරණය
05/2018 2018.02.02 2018.02.04 වන දිනට යෙදෙන 70 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
07/2018 2018.02.05 ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරිමේ ජනාධිපති වැඩසටහන
08/2018 2018.03.28 සිරකරුවන් බලපත්‍ර මත මුදා හැරීම සහ නිවාස නිවාඩු යැවීම
09/2018 2018.04.26 2018.04.29 වන දිනට යෙදෙන වෙසක් පුර පසලොස්වක පොහොය දිනය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශේෂ රාජ්‍ය සමාව
10/2018 2018.07.30 බන්ධනාගාර තුල රැඳවියන්ට පහර දීම
19/2014(iii) 2018.10.05 හිග යහපත් කල් ක්‍රියා දිමනාව ඉල්ලුම් කිරීම සම්බන්ධවයි.