චක්‍රලේඛ / Circulars -2019

 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2019 2019.01.11
ගිණුම් උපදෙස් හා මුල්‍ය පාලනය පිළිබඳ බලතල පැවරීම - 2019
01/2019(A) 2019.01.08
2019 වසරට ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සඳහා පුජකවරුන් පත් කිරිම
02/2019 2019.01.17
2019 වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව සම්බන්ධවයි.
01/2019(i) 2019.02.
ගිණුම් උපදෙස් හා මුල්‍ය පාලනය පිළිබඳ බලතල පැවරීම - 2019
03/2019 2019.02.05
පුනරුත්ථාපන නිලධාරින්ගේ ක්ෂෙත්‍ර රාජකාරි ගමන් වියදම් දිමනා
06/2019 2019.02.28
විනය පරීක්ෂණ සම්බන්ධව සිදු කරනු ලබන මුලික විමර්ශන
08/2019 2019.05.03
2019 අයවැය ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය හා වියදම් කළමනාකරණය