චක්‍රලේඛ / Circulars -2020

 

චක්‍රලේඛ අංකය
නිකුත් කළ දිනය
කාරණය
භාගතකිරීම
01/2020 2020.01.28
ගිණුම් උපදෙස් හා මුල්‍ය පාලනය පිලිබඳ බලතල පැවරීම -2020
03/2020 2020.01.23
2020 වසරට ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම සඳහා පූජකවරුන් පත්කිරීම
05/2020 2020.02.19
බන්ධනාගාර තහනම් ද්‍රව්‍ය වලින් තොර පරිශ්‍රයක් බවට පත් කිරීම්කිරීම
07/2020 2020.02.28
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිවාඩු නිකේතන
09/2020 2020.01.20
බන්ධනාගාර බුද්ධි ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම හා එම ඒකකය වෙත බලතල පැවරීම