මුල් පිටුව


අප අමතන්න


දුරකථන නාමාවලිය


වෙබ් අඩවි සිතියම


 
  ‍ඉතිහාසය
  අමාත්‍යාංශය
  සංවිධාන ව්‍යුහය
  නිලධාරි මණ්ඩලය
  බන්ධනාගාර ආයතන
  ‍පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
  දැක්ම,මෙහෙවර,ඉලක්ක
  ‍බන්ධනාගාර ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය
  ‍බන්ධනාගාර ගීතය
  නීති හා රෙගුලාසි
‍බඳවාගැනීම්
  ‍ස්ථාන මාරුවීම්
  ‍විභාග සහ ප්‍රතිළුල
  ‍චක්‍රලේඛ
  ‍ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු
  ‍ප්‍රකාශන සහ වාර්තා
  ‍නිවාඩු නිකේතන
ආශ්‍රීත සංවිධාන
 
 
 
  www.gov.lk
 
 
 

 

විභාග හා ප්‍රතිඵල

බන්ධනාගාර නියාමක 1, 11 හා 2014.11.20 පසු පත්වීම් ලද නියාමක, සැරයන් 1 හා 11, කර්මාන්ත පරිපාලක,කර්මාන්ත ෆෝමන්,1 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක, 11 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක, 11 පෙළ ජේලර් හා 11 පෙළ පුනරුත්ථාපන නිලධාරි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල- 2016

වැඩිදුර විස්ත

11 පෙළ ජේලර්
11 පෙළ පුනරුත්ථාන නිලධාරි
කර්මාන්ත පරිපාලක
කර්මාන්ත ෆෝමන්
1 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක
11 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක
සැරයන් I
සැරයන් II
නියාමක I
නියාමක I
I
නියාමක (2014.11.20 දිනෙන් පසු පත්වීම් ලද)


2017.01.09,10,11 සහ 13 යන දිනයන්හිදි පැවති බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සැරයන් නිලධාරින් ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය හා කුසලතාවය මත බන්ධනාගාර 11 පෙළ ජේලර් තනතුරට උසස් කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ලකුණු ලැයිස්තුව.

ලකුණු ලැයිස්තුවබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය හා කුසලතාවය මත සැරයන් තනතුරට උසස් කිරිම. - 2016

වැඩිදුර විස්තර සහ ප්‍රතිඵල ලේඛනයබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ බන්ධනාගාර සැරයන් නිලධාරින් 11 පෙළ ජේලර් තනතුරට ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය හා කුසලතාවය මත උසස් කිරිම. - 2016

විස්තර සහ අයදුම්පතබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය හා කුසලතාවය මත සැරයන් තනතුරට උසස් කිරිම. - 2016

නව අයදුම්පත

විස්තර සහ අයදුම්පතබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සැරයන් තනතුරට උසස් කිරීමේ ලිඛිත විභාගය - 2016

නව අයදුම්පත හා විස්තර

විස්තර සහ අයදුම්පත්‍රය


බන්ධනාගාර නියාමක 1 හා 11,සැරයන් 1 හා 11, කර්මාන්ත පරිපාලක,කර්මාන්ත ෆෝමන්,කෘෂිකර්ම උපදේශක, 1 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක, 11 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක,ගබඩා භාරකරු, 11 පෙළ ජේලර් හා 11 පෙළ පුනරුත්ථාපන නිලධාරි කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල- 2013 (2015)

වැඩිදුර විස්ත

11 පෙළ ජේලර්
11 පෙළ පුනරුත්ථාන නිලධාරි
කර්මාන්ත පරිපාලක
කර්මාන්ත ෆෝමන්
කෘෂිකර්ම උපදේශක
1 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක
11 පෙළ වෘත්තීය උපදේශක
සැරයන් I
සැරයන් II
ගබඩා භාරකරු
නියාමක I
නියාමක II
කර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 11 පෙළ ජේලර් සහ 11 පෙළ පුනරුත්ථාපන නිලධාරි - 2012(1)2015 - ගිණුම්කරණය

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තුවබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 11 පෙළ ජේලර් සහ 11 පෙළ පුනරුත්ථාපන නිලධාරි -සදහා නුහුරු භාෂා වාචික පරීක්ෂණය 2012(1)2015

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තුවබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නියාමක නිලධාරින් සැරයන් තනතුරට උසස් කිරීමේ විභාගය 2014.03.22

ප්‍රතිඵල ලේඛනය