කොළඹ බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ අවුරුදු උත්සවය - 2018

කොළඹ බන්ධනාගාර නිලධාන්ගේ බක්මහ උළෙල 2018.04.21 දින දවස පුරා කොළඹ බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා පිටියේදි අති සාර්ථක අයුරින් පවත්වන ලදී.

බන්ධනාගාර නිලධාරින් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා විවිධ තරග සංවිධානය කර තිබු අතර ඒ සඳහා නිලධාරින් ඉතා උනන්දුවෙන් එක්ව සිටිනු දැකගත හැකි විය.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා සහ ධනසිංහ මැතිණිය,බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරු,බන්ධනාගාර අධිකාරිවරු සහ සහකාර අධිකාරි වරුන්  ඇතුළු බන්ධනාගාර නිලධාරින් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් රැසක් මේ සඳහා සහභාගි වුහ.