අවුරුදු උළෙල - 2018 ගාල්ල බන්ධනාගාරය

ගාල්ල බන්ධනාගාර සිරකරු සුභසාධක සංගමය සහ ගාල්ල බන්ධනාගාරය එක්ව සංවිධානය කරන ලද බක්මහ උළෙල 2018.04.22 වන දින දවස පුරා ගාල්ල බන්ධනාගාරයේදී සාර්ථකව පවත්වන ලදි. ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම යටතේ ප්‍රධාන ජේලර් රුවන් ප්‍රභාත් මහතා ඇතුළු නිළධාරින් විසින් මෙම උත්සවයේ කටයුතු සංවිධානය කරන ලදි. නේවාසිකයින් සදහා විවිධ ජන ක්‍රිඩා රාශියක් පැවැත්වූ අතර එසේම බන්ධනාගාර නිළධාරින් සදහාද විවිධ තරග ඉසව් සංවිධානය කර තීබුනි.

බන්ධනාගාර අධිකාරිතුමාගේ ආරාධනය පරිදි මෙම අවුරුදු උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ගරු ස්වදේශ කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහ එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ටි. කොඩිකාර මැතිතුමා සහභාගී විය. මීට අමතරව ගාල්ල සිරකරු සුභසාධක සංගමය නියෝජනය කරමින් එහි සභාපතිතුමා ඇතුළු නිළධාරි මණ්ඩලය සහ බන්ධනාගාර නිළධාරින් විශාල පිරිසක්ද මෙම බක්මහ උළෙළ සදහා සහභාගී විය.