අන්තර් බන්ධනාගාර බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය -2018

වැලිකඩ බන්ධනාගාර විසින් සංවිධානය කරන ලද අන්තර් බන්ධනාගාර බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018.11.10 වැනි දින බන්ධනාගාර ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේදි පවත්වන ලදී. ශුරතාවය මහර බන්ධනාගාරයද අනුශුරතාවය වැලිකඩ බන්ධනාගාරයද සහ තෙවන ස්ථානය බන්ධනාගාර මුලස්ථානය විසින්ද දිනා ගන්නා ලදී.

ආදුනික පිරිමි තරඟාවලියේ ශුරතාවය බන්ධනාගාර මුලස්ථානය නියෝජනය කරමින් හිරාන් නයනජිත් මහතා  විසින්ද අනුශුරතාවය බන්ධනාගාර පොලිසිය නියෝජනය කරමින් චානක වීරසිංහ මහතාද විසින් දිනාගන්නා ලදී. ආදුනික කාන්තා තරඟාවලියේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරය නියෝජනය කරමින්  ඉදිරිපත් වු කමිනි පෙරේරා මහත්මිය  ශුරතාවය සහ දුමිදු ඩයස් මෙනවිය අනුශුරතාවයද දිනා ගන්නා ලදී.