බුස්ස බන්ධනාගාරයේ දීපවාලී දා


බුස්ස බන්ධනාගාර හින්දු නේවාසිකයන්ගේ දීපවාලී සැමරුම් අවස්ථාව බූස්ස බන්ධනාගාර හින්දු කෝවිලේදි 07 දා පැවැත්විණි.  බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි පුලිත මෙන්ඩිස් කාරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් ගාල්ල කදිරේෂ්වරම් කෝවිලේ පුජක කේ.ජේ.දීසන්සර්වනාත්ෂර්මාසාමිවිසින්පුජාවපැව ැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ජේලර් මංගල වැලිවිටිය බූස්ස සිරකරු සුභ සාධක සංගමයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු හින්දු රැඳවුවන් සමග සියලුම රැඳවුවන් දීපවාලි සැමරුම් අවස්ථාවට එක් විය.