බුස්ස බන්ධනාගාර රැදවුවන් බාලදක්ෂ නිල ලාංජන පැළදවීම


බුස්ස බන්ධනාගාරයේ ස්ථාපිත බන්ධනාගාර රැදවුවන්ගේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායම නිල ලාංජන පැලදවීමේ උත්සවය දෙසැම්බර් මස 05 වන දා බුස්ස බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදි සිදුවිය.

බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි පුලින මෙන්ඩිස් කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් බුස්ස සිරකරු සුභසාධක සංගමය හා පුනරුත්ථාපන අංශය එක්ව සංවිධානය කෙරුණ මෙම අවස්ථාවට ගාල්ල දිස්ත්‍රික් බාලදක්ෂ කොමසාරිස් කර්නල් ආනන්ද අල්විස් මහතා, සහකාර කොමසාරිස් දමිත් චමින්ද මහතා, ගුවන් බාලදක්ෂ සංගමයේ කෝපල් චමින්ද සිල්වා මහතා, මානවක බාලදක්ෂ නායක අසංක ප්‍රසාද් මහතා, බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි පුලින මෙන්ඩිස් කරුණාරත්න මහතා, ප්‍රධාන ජේලර් මංගල වැලිවිටිය මහතා සහ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ජේලර් එම්.එන්.ඩී.සිල්වා මහතා යන මහතුන් අතින් බාලදක්ෂ කණ්ඩායමට නිල ලාංජන පැලදවීම සිදුවිය.