පුහුණු වන ආධුනික නියාමකවරුන්ගේ දෙමාපිය හමු

101 වන ආධුනික නියාමක පුහුණු පාඨමාලාවේ පුහුණුව ලබන නිලධාරින්ගේ දෙමාපිය හමුවක් 2018.01.07 වන දින බන්ධනාගාර පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා අගුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි තුමන්ගේ අධික්ෂණය යටතේ , පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන ජේලර් පී. වර්ණකුලසුරිය මහතාගේ මෙහෙයවීම යටතේ සාර්ථකව පවත්වන ලදී.