කළුතර බන්ධනාගාර  ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව.

සිරකරු පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියට නව අරුතක් එක්කරමින්, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක මහතාගේ සංකල්පය අනුව  නේවාසික සනිපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුනු කිරිමේ අරමුණින්  බන්ධනාගාර මුලස්ථාන පුනරුත්ථාපන අංශය මගින්   සනිපාරක්ෂක ද්‍රව්‍යන් බෙදාදිමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.එම වැඩසටහනෙහි   සිව්වන  අදියර ලෙස කළුතර  බන්ධනාගාරයේ කාන්තා නේවාසික රැදවියන් සහ කුඩා දරුවන් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අත්‍යාවශ්‍ය  සනිපාරක්ෂක ද්‍රව්‍යන් බෙදාදිම ඇතුලත් විශේෂ වැඩසටහනක් 2018.06.30 වන දින කළුතර බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය  විසින්  සංවිධානය කරන ලද අතර එය බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා  බන්ධනාගාර මුලස්ථාන පුනරුත්ථාපන අංශයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් උත්සවාකාරයෙන් සිදු කරන ලදි.

එම වැඩසටහනෙහි විශේෂ  අංගයක් ලෙස කාන්තා නේවාසික රැදවියන්ගේ නර්තන හා සංස්කෘතික අංග ඇතුලත් සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහනක්  රසාස්වාදය පිණිස ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එහිදි ළදරු පාසලක් හා ළමා උද්‍යානයක්  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක මහතා අතින් විවෘත කරන ලදි.