‍කාය වර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරිමදිවයිනේ සියලුම බන්ධනාගාර වල නිලධාරින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ දු දරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සියලුම අංගෝපාංග වලින් සමන්විතව කාය වර්ධන  මධ්‍යස්ථානයක් 2018.11.10 වැනි දින බන්ධනාගාර ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේදි විවෘත කරන ලදී.  වැලිකඩ බන්ධනාගාර අධිකාරි ටී.අයි.උඩුවර මහතාගේ ආරාධනයෙන් පවර් වර්ඩ් ආයතනයේ අධිපති තලවෝව් අලි ලිමා මැතිතුමාගේ  හා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එදින එම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී. පවර් වල්ඩ් ආයතනයේ අධිපති තලවෝව් අලි ලීමා මැතිතුමාගේ කාරුණික අනුග්‍රහය යටතේ  රුපියල් මිලියන ගණනක වියදමින් මේ සඳහා උපාංග ලබාදීම සිදු කරන ලදී.