ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන


ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි ගරු චාල්ස් තෝමස් සහෝදරතුමා විසින් පවත්වනු ලබන "කදුල" ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන බන්ධනාගාර රැදවියන් හා නිලධාරින් වෙනුවෙන් ගාල්ල බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදී පසුගියදා පවත්වන ලදී. මෙම අවස්ථාවට අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමාද ඇතුළුව විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.