මහර බන්ධනාගාරයේ නේවාසිකයින්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා බහුකාර්ය රෙදිසෝදන යන්ත්‍රයක්


මහර ජ්‍යේෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරී ටී.අයි.උඩුවර මහතා ඉල්ලීම මත දිවයිනේ ප්‍රමුඛපෙලේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන A.T.G.සමුහ ව්‍යාපාරයේ අනුග්‍රහය මත එම ආයතනයේ ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන යටතේ බන්ධනාගාර නේවාසිකයින්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා බහුකාර්ය රෙදිසෝදන යන්ත්‍රයක් 2018.04.05 වන දින පරිත්‍යාග කරන ලදි.

ඉදිරියේ දී මෙමගින් නේවාසික ඇදුම් වලට අමතරව රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතන වල රෙදි, ගාස්තු අයකර සේදීමටත් එයින් කර්මාන්ත අංශය දියුණු කිරීමටත් අපේක්ෂා කරන බව මහර ජ්‍යේෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරී ටී.අයි.උඩුවරමහතාපවසන ලදී .


A.T.G.සමුහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති තුමන් ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයද නීතිඥ වසන්ත ගුණසේකර මැතිතුමා සහ මහර බන්ධනාගාරයේ කාර්ය මණ්ඩලයද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීය.