ගරු අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමියගේ හා ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ බන්ධනාගාර නිරීක්ෂණ සංචාරය


ගරු අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය හා ගරු අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එච්.ආර්.සාරතී දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල මහතා බන්ධනාගාර මුලස්ථානය, වැලිකඩ බන්ධනාගාරය,බන්ධනාගාර රෝහල හා වැලිකඩ කාන්තා අංශය නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් 2018.06.22 දින සිදු කරන ලදී. මේ සඳහා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.ආර්.අදිකාරි මහත්මිය ඇතුළු අමුත්තන් රැසක් සහභාගි විය. මෙම සංචාරයේදි ගරු අමාත්‍යතුමිය මුණ ගැසි සිරකරුවන් තම දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කළ අතර වර්තමාන පුනරුත්ථාපන ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳවද ගරු අමාත්‍යවරිය ඇතුළු කණ්ඩායම නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

ඉන් අනතුරුව බන්ධනාගාර මුලස්ථානය වෙත පැමිණ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්, සියලුම කොමසාරිස්වරුන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් හා  බන්ධනාගාර ආයතන බාර අධිකාරින් අතර සාච්ඡාවක් සිදු කරන ලදී. එහිදි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ උන්නතිය සඳහා ගත යුතු පියවර සාකච්ඡා කරන ලදි.