ආධුනික නියාමක නිලධාරින් 325 දෙනෙකුගේ විසිරයාමේ නිල පෙරට්ටුව

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගන්නා ලද ආධුනික නියාමක නිලධාරින් 325 දෙනෙකුගේ විසිරයාමේ නිල පෙරට්ටුව 2018.03.18 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරිම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු. ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් එරමිණියාය අගුණකොළපැලැස්ස නව බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා පිටියේදි පවත්වන ලදී.

එහිදි පහත නම් සඳහන් නිලධාරින්,නිලධාරිනියන් වෙත අමාත්‍ය තුමා විසින් සම්මාන පිරිනමන ලදී.

සෑම අතින්ම අතිශුර නිලධාරියා            -           එම්.ජී.එස්.එල්.විරසුරිය මහතා
සෑම අතින්ම අතිශුර නිලධාරිනිය          -           සී.එස්.සෙනෙවිරත්න මිය
දක්ෂතම මළල ක්‍රිඩකයා                      -           එම්.එම්.ඒ.අයි.මහිපාල මහතා
දක්ෂතම මළල ක්‍රිඩකයා                      -           කේ.වී.ඩී.ආර්.ආර්.පෙරේරා මහතා
දක්ෂතම මළල ක්‍රීඩිකාව                       -           ඩබ්.එස්.සී.වීරසිංහ මිය
දක්ෂතම මළල ක්‍රීඩිකාව                       -           එච්.එම්.පී.ජී.ඒ.ඩී.ධර්මසේන මිය
දක්ෂතම වෙඩික්කරු                           -           කේ.ඒ.ටී.එන්.සමරසිංහ මහතා
දක්ෂතම වෙඩික්කාරිය                        -           එන්.කේ.ජී.අයි.එස්.කරුණානායක මිය
දක්ෂතම ඝන සරඹ නිලධාරියා             -           කේ.ඩී.චම්පික ගුණතිලක මහතා
දක්ෂතම ඝන සරඹ නිලධාරිනිය           -           ඩබ්.එස්.සී.වීරසිංහ මිය
පන්තියේ දක්ෂතම ශිෂ්‍යයා                  -           එම්.ජී.එස්.එල්.වීරසුරිය මහතා
පන්තියේ දක්ෂතම ශිෂ්‍යාව                  -           සී.එස්.සෙනෙවිරත්න මිය

එම පාඨමාලාව සාර්ථක කර ගැනීමට හා අවසාන උත්සවයේ සංවිධාන කටයුතු කරගැනීම වෙනුවෙන් පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ බන්ධනාගාර අධිකාරි - එම්.එෆ්.ලාහීර් මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ පුහුණු පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන අණදෙන නිලධාරි වශයෙන් සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි එස්.කේ.පල්ලේතැන්න මහතා, සහය අණදෙන නිලධාරි වශයෙන් ප්‍රධාන ජේලර් එල්.පී.වර්ණකුලසුරිය මහතා, සහය අණදෙන පුහුණු පාඨමාලා කටයුතු භාර ජේලර් -එන්.ඩී.ගුණවර්ධන මහතා, සහය අණදෙන පුහුණු පාඨමාලා කටයුතු භාර ජේලර්-එස්.එච්.ජී.චන්ද්‍රවංශ මහතා, පුහුණු පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන සරඹ උපදේශක-අමිත් ගුණවර්ධන මහතා යන නිලධාරින් විසින් කටයුතු කරන ලදී.