සේවා වනිතා අවුරුදු පොළ-2018


සියලුම බන්ධනාගාර ආයතන නියෝජනය කරමින් බන්ධනාගාර මුලස්ථාන සේවා වනිතා ඒකකය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබු අවුරුදු පොළ - 2018 බන්ධනාගාර මුලස්ථානය අසල බේස්ලයින් මර්ගය ඉදිරිපිටදි 2018.04.09 වන දින පවත්වන ලදී. සේවා වනිතා සංගමයේ ගරු අනුශාසක , බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මැතිතුමා සහ සේවා වනිතා සංගමයේ ගරු සභාපතිනි දිපිකා සුබසිංහ මැතිනිය විසින්  අවුරුදු පොළ විවෘත කරන ලදී.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) ,බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත), බන්ධනාගාර අධිකාරිවරු, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්),බන්ධනාගාර සහකාර  අධිකාරි වරුන් සහ බන්ධනාගාර සේවා වනිතා සමාජිකාවන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරින්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.