පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව - සිංගප්පුරුව


එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ පිළිබඳ කාර්යාලය හා කහ රිබන් සමුළුව විසින් 2018 සැප්තැම්බර් 04 සිට 08 වැනි දින දක්වා සිංගප්පුරුවේ දී පැවැත් වු වැඩමුළුව බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලදී.

UNODC  වැඩ සටහන දින 02 ක්ද කහ රිබන් සමුළුව දින 02 ක්ද පවත්වන ලදී. රටවල් 16 කින් නියෝජිතයින් 45 ක්, රටවල UNODC  සාමාජිකයින් හා සිංගප්පුරු බන්ධනාගාර සේවයේ පුනරුත්ථාපන නිලධාරි උපදේශයින් රැසක් ඊට සහභාගි වුහ.

මේ සඳහා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ චන්දික ලොකුහෙට්ටිගේ මහතා,බන්ධනාගාර අධිකාරි සිරිදත් ධම්මික මහතා සහ ප්‍රධාන පුනරුත්ථාපන නිලධාරි එස්.ටී.එස්.යෝෂාන් මහතා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ අතර එමගින් ඔවුන් විශාල දැනුම් සම්භාරයක් හුවමාරු කර ගන්නා ලදී.