රාජ්‍ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය- 2018


2018 රාජ්‍ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලියේ 40 ඉහල පිරිමි යුගල ශුරතාවය  සහ කාන්තා බී අංශයේ ශුරතාවය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දිනා ගන්නා ලදී. ප්‍රසාද් ප්‍රේමතිලක මහතා සහ කලන චමින්ද මහතා විසින් 40 ඉහල පිරිමි යුගල අංශය නියෝජනය කරන ලද අතර, සුභානි සුබසිංහ මහත්මිය ,චතුරාංගනි ජයවර්ධන මහත්මිය ,සංජිවනි තුෂාරා මහත්මිය ,ශ්‍යාමා රාජපක්ෂ මහත්මිය ,කේ.වක්කුඹුර මෙනවිය විසින් කාන්තා බී අංශය නියෝජනය කරන ලදී.