නොයා යුතු තැන මත් නිවාරණ දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන


ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක් පරිදි මීට වසර දෙකකට පමණ පෙර පාසල් ප්‍රජාව හා තරුණ පරපුර මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරින් මුදවා ගැනීම සදහා ආරම්භ කරන ලද නොයා යුතු තැන මත් නිවාරණ දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන  විවිධ දුෂ්කරතා මැද අඛණ්ඩව ආ ගමන් මගේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිහිටුවන් කරමින්ද බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසයට නව පරිච්ජේදයක් එකතු කරමින්ද අභිමනාවත් 150 වැනි වැඩසටහන පසුගියදා දෙනියාය මොරවක ජාතික පාසලේදී පසුගියදා  සාර්ථකව පවත්වන ලදි.

මොරවක ජාතික පාසලේ විදුහල්පති ඩබ්.මහින්ද මහතා සහ මොරවක ජාතික පාසල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන සදහා සිසු දරු දැරියන් 500 අධික පිරිසක් සහභාගී විය. මේ සදහා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය සිරස ටිවි සහ ස්වාධින රූපවාහිනි ආයතනය විසින් ලබා දෙන ලදි.