බූස්ස බන්ධනාගාරයේ ලේ දන්දීමේ කඳවුරක්

බූස්ස බන්ධනාගාරය මගින් 2 වන වරටත් පවත්වන ලද ලේ දන්දීමේ කඳවුරක් ජනවාරි 04 වන දින බුස්ස බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදි පැවැත්විණ. බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි පුලින මෙන්ඩිස් කරුණාරත්න මහතාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කල ලේ දන්දීමේ කඳවුර දෙවන අදියර වන මෙම අවස්ථාවට යුධ හමුදා පොලිස්, බන්ධනාගාර නිලධාරින් විශාල පිරිසක් සමගින් ගම් වාසීන්ද ලේ පරිත්‍යාග කිරිමට එක් විය. බූස්ස බන්ධනාගාර ප්‍රධාන ජේලර් මංගල වැලිවිටිය මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් බුස්ස බන්ධනාගාර නිලධාරින් විසින් මෙම කඳවුර සංවිධානය කරන ලදී.