සර්ව රාත්‍රික පිරිත් පිංකම සහ සංඝගත දක්ෂිණාව ගාල්ල බන්ධනාගාරයේදි


අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජයටත් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්තුමා ප්‍රමුඛ සියළුම බන්ධනාගාර නිළධාරින් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් හා බන්ධනාගාර නේවාසිකයින් හට සෙත්පතා ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම‍ යටතේ ගාල්ල බන්ධනාගාර නිළධාරින්ගේ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද සර්ව රාත්‍රික පිරිත් පිංකම සහ සංඝගත දක්ෂිණාව ගාල්ල බන්ධනාගාරයේදී පවත්වන ලදි.

මෙම පිංකම සදහා ගරු පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන මනූෂ නානායක්කාර , චන්දිම වීරක්කොඩි, විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි යන මහත්වරුන් සහ දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර කීර්ති තෙන්කොන් මැතිතුමා , බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා ඇතුළු ප්‍රභුවරු රැසක් සමගින් ගාල්ල බන්ධනාගාර නිළධාරින් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.