වවුනියාව බන්ධනාගාරය මගින් ගංවතුරෙන් හානියට පත් මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ජනතාවට වියලි ආහාර පිරිනැමීම.


බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වු ගංවතුරෙන් හානියට පත් ඔට්ඩුසුටාන් ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අසරණ පවුල් 35 ක් සඳහා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පිරිනැමීම පසුගිය 26 වන දින ඔට්ඩුසුටාන් ග්‍රාම නිලධාරි වසමේදි සිදු කරන ලදී.

වවුනියාව බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින රැඳවියන් විසින් සිය කැමැත්තෙන් ඔවුන්ට අයිති ආහාරවේල් නොගෙන ඉතිරි කරන ලද වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය මෙසේ පරිත්‍යාග කළ අතර මෙය වවුනියාව බන්ධනාගාර අධිකාරි එෆ්.එම්.ලාහීර් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා එහි නිලධාරින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු වු අතර මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ඔට්ඩුසුටාන් ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ග්‍රාම නිලධාරි තුමිය විසින් මේ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කර තිබුණි. මීට අමතරව පාසල් යන දරුවන් සඳහා අවශ්‍ය පොත් බෑග් ඇතුළු පාසල් උපකරණද ප්‍රධානය කරන ලදී.