කුරුවිට බන්ධනාගාරයේ විෂබීජ හරණ කුටියක් ස්ථාපනය කිරීම.


කුරුවිට බන්ධනාගාර අධිකාරී ඩී.ආර්.ඩී.දසනායක මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව බන්ධනාගාර රැදවියන් හා නිළධාරී මහතුන් කොරෝනා වෛරස් රෝගයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා කුරුවිට බන්ධනාගාර සිරකරු සුබසාධක සංගමය මගින් පරිත්‍යාග කරන ලද නවතම විශබීජ හරණ කුටිය කුරුවිට බන්ධනාගාරයේ නව රිමාන්ඩ් අංශයේ ප්‍රධාන දොරටුව අසල දී 2020.05.02 දින කුරුවිට බන්ධනාගාර අධිකාරී තුමා, ප්‍රධාන ජේලර් මහතා සහ සිරකරු සුබසාධක සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ස්ථාපනය කරන ලදි.