මඩකලපුව බන්ධනාගාරයෙහි රුක්රෝපණ වැඩසටහනක්

 


72 වන ජාතික නිදහස් සමරු දිනට සමගාමීව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පාරිසරික සංරක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ 2020-02-04 නිදහස් දින පෙරවරු 8.30ට යෙදුනු සුභ මොහොතින් මඩකලපුව සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි S. L විජේසේකර මහතා සහ මඩකලපුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මඩකලපුව බන්ධනාගාරයට අනුබද්ධ අතහැර දමා තිබූ තිරිපරන්තුරයි කඳවුරු භුමිය සුද්ද පවිත්‍ර කර ආර්ථික වශයෙන් වටිනාකමකින් යුත් අඹ, පොල් හා කජු පැල 1000ක් රෝපණය කර එම කඳවුරෙහි සංවර්ධන කටයුතුද ආරම්භ කරන ලදී.