මහර බන්ධනාගාර වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා නව දිශානතියකට

 


මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි සාංචි චෙිතයගිරි විහාරාධිකාරි අතිපුජ්‍ය බානගල විමලතිස්ස නාහිමියන්ගේ සම්බණ්ධීකරණයෙන් මහරාජා සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් මහර බන්ධනාගාරයේ නේවාසිකයින් වෙනුවෙන් නව පුහුණු පාඨමාලා 04 ක් ආරම්භ කිරීම පිළිබදව පළමු නිල සාකච්ජාව අද දින මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදි.
ඒ අනුව මහාරාජ සමුහ ආයතනයට අනුබද්ධ S- Lon පුද්ගලික සමාගමේ සමූහ අධ්‍යක්ෂක එස්.සි.වීරසේකර මහතා , පරිපාලන අධ්‍යක්ෂක මානෙල් මෙන්ඩිස් මහතා ඇතුලු එම ආයතනයේ උසස් නිළධාරින් පිරිසක් සහ මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතා ඇතුළු බන්ධනාගාර නිළධාරින් පිරිසක් මෙම සාකච්ජාව සදහා සහභාගී විය.

ඒ අනුව නුදුරේදී ජල නල කාර්මික . පින්තාරු ශිල්පය.මෙිසන් වැඩ හා දැන්විම්කරණය පිළිබද වෘත්තිය පුහුණු පාඨාමාලා මහර බන්ධනාගාර නේවාසිකයින් වෙනුවෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර පාඨාමාලා සාර්ථකව අවසන් කරන නේවාසිකයින් වෙනුවෙන් ජාතික වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරියේ NVQ සහතික පවා ලබාදීමට බන්ධනාගාර අධිකාරිතුමන් විසින් කටයුතු සුදානම් කර ඇත. සාකච්ජවෙන් අනතුරුව දෙපාර්ශ්වය විසින් පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ස්ථාන නිරික්ෂණය කිරිමටද එක්විය.