2020 වසර - රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම


අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් සිය "රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම" ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අදාලව ඵලදායි පුරවැසියෙක්, සතුටින් ජිවත්වන පවුලක්, ගුණගරුක විනයගරුක සාධාරණ සමාජයක් සහ සෞභාග්‍යමත් දේශයක් යන චතුර්විධ අරමුණු ජය ගැනීම සඳහා දස ප්‍රතිඥාවන්ගෙන් යුත් වැඩ පිළිවලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව එළඹෙන 2020 වර්ෂය මෙකී අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ පාදක වර්ෂය ලෙස සාර්ව ආර්ථික ඉලක්ක ලඟා කර ගැනීමේ ඒකායන අභිප්‍රායෙන් යුක්තව, අනාගත පරම්පරාවන්ගේ යහපත උදෙසා කැපවීමෙන් වැඩ කිරීමේ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරමින් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුමාගේ මුලිකත්වයෙන් සියලුම බන්ධනාගාර මුලස්ථාන නිලධාරීන් සහභාගී වෙමින් 2020 ජනවාරි මස 01 වන දින බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේදී රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රතිඥාව/දිවුරුම දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.