බන්ධනාගාර මූලස්ථාන වාර්ෂික පිරිත් පිංකම මෙවරත්


බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වලටත්, සියලුම බන්ධනාගාර රැඳවියන් හටත් සෙත් පතා පවත්වනු ලබන වාර්ෂික මහා පිරිත් පිංකම මෙවරත් 2020/01/04 දින ප.ව 6.00 සිට බන්ධනාගාර මුලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

මේ සඳහා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ඇතුළු බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් සහ බන්ධනාගාර රැඳවියන්ද සහභාගී විය.