කොළඹ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ ඉදිකර ඇති "සැවොන්රෝක්" බන්ධනාගාර නිවාඩු නිකේතනය

 


බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අන්‍යෝන්‍ය අර්ථසාධක අරමුදල් සුභසාධක සමිතිය (PDMP) මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කොළඹ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ ඉදිකර ඇති "සැවොන්රෝක්" බන්ධනාගාර නිවාඩු නිකේතනය නිලධාරීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා විවෘර්තව ඇති අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට සහනදායි මිලට ලබාගත හැකි බව ඉතා සතුටින් දන්වාසිටිමි.