බන්ධනාගාර ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීමේ උත්සවයක්


අධිකරණ, මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන්, මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශනද සිල්වා මැතිතුමා, මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සහ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජේ.ඩබ්ලිව්. තෙන්නකෝන් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් වැලිකඩ බන්ධනාගාර ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීම, තීන්ත ආලේප කිරීම සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය තීන්ත, සිමෙන්ති ඇතුළු ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය බන්ධනාගාරය වෙත ලබාදීමේ උත්සවයක් 2020-01-02 දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී පැවැත්වුණි.

මෙහිදී බන්ධනාගාර ගොඩනැගිලි තීන්ත ආලේපනය ආරම්භ කිරීම සංකේතවත් කරමින් ගරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස විසින් බන්ධනාගාරයේ තීන්ත ආලේප කිරීම සිදු කෙරිණි.