වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙහි පාවහන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්

 


බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ද ලවර් ඇසසරිස් පුද්ගලික සමාගම හා වැලිකඩ බන්ධනාගාර කර්මාන්ත අංශය, රැඳවියන් උපයෝගී කර ගනිමින් කාන්තා පාවහන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර 30.01.2020 දින එය නිල වශයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.


මෙම අවස්ථාවට බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජේ.ඩබ්. තෙන්නකෝන් මහතා, වැලිකඩ ජේෂ්ඨ බන්ධනාගාර අධිකාරී ටී.අයි. උඩුවර මහතා, බන්ධනාගාර අධිකාරි (කර්මාන්ත) එම්.එෆ්. ලාහිර් මහතා, සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (කර්මාන්ත) වසන්ත කුමාර ඩෙප් මහතා සහ ද ලවර් ඇසසරිස් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ පී.ජී.ආර් පෙරේරා මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.


බන්ධනාගාර ගතවූවන් සමාජගත කිරීමෙන් පසු රටට වැඩදායි පුරවැසියකු බිහිකිරීම, ඔවුන්ට යම් මානසික සුවතාවයක් ලබාදෙන අතර යම් ආදායම් මාර්ගයක්ද ලැබීමට සැලැස්වීම සහ රටේ ආර්ථිකයට බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ දායකත්වයද සලසා දීම මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීමෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් සාක්‍ෂාත් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන කරුණු වේ.