උසස් වීම් ලද සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි පුහුණු පාඨමාලාව - 2017

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුතුව සිට සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි තනතුරට උසස් වීම් ලද නිලධාරින් 09 දෙනෙකු 2017.02.13 වෙනි දින සිට පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පුහුණුව ලබා පසුගිය 25 වන දින විසිර යන ලදි.

එම නිලධාරින්ගේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්, එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මහතා, ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගි වන ලද අතර, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) එච්.එම්.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය මහතා සහ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත) එමිල් රංජන් ළමාහේවගේ මහතා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ බන්ධනාගාර නිලධාරින් ඒ සඳහා සහභාගි වන ලදි.

එදින පුහුණු පාඨමාලාව අවසන් කර සහතික පත්‍ර ලබා ගත් නිලධාරින්

  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි - යූ.ජී.ඩබ්. තෙන්නකෝන් මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි - ඩී.ඒ.එම්. නිමල් ශාන්ත මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි - ඒ.ඩබ්. සිරිදත් ධම්මික මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි - එස්.ආර්.එල්. ගලප්පත්ති මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි - එම්.එච්.ආර්. අජිත් මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි - කේ.ඒ.ඒ.එල්.පී. ගුණවර්ධන මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි -  ඩබ්.කේ.බී. සෙනෙවිරත්න මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි -  කේ.එච්.එම්.ඩබ්.එන්.පී. කොලොන්ගහපිටිය මහතා
  • සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි - පී.එච්.එම්.කේ.එම්. අබේරත්න මහතා

  .