ගාල්ල බන්ධනාගාරයට සෑම් විජේසිංහ විශිෂ්ඨ සේවා සම්මානය


ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර මානුෂික සේවා ප්‍රවර්ධනයට හා බන්ධනාගාර ප්‍රජාවගේ යහපත , සුභසාධනය , පුනරුත්ථාපනය හා විශෝධනය උදෙසා ඉටු කරන ලද සේවාවන් වෙනුවෙන්, ගාල්ල බන්ධනාගාර සිරකරු සුභසාධක කමිටුව වෙත සෑම් විජේසිංහ විශිෂ්ඨ සේවා සම්මානය ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිදුන්ගේ සුරතින් 2017.06.13 වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ලබා දෙන ලදි.