ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ නොයා යුතු තැන වැඩසටහන දෙනියායට


ගාල්ල බන්ධනාගාරය විසින් පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම උදෙසා පවත්වනු ලබන නොයා යුතු තැන උපදේශණ වැඩසටහන දෙනියාය ජාතික පාසල , ශාන්ත මැතිව් විදුහල සහ රාජපක්ෂ මහා විදුහල යන විද්‍යාලයේදී පසුගියදා සාර්ථකව පවත්වන ලදි. ‍

ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව පාසල් සිසුන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට යොමු වීම හා විවිධ අපරාධ වලට නැඹුරු වීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගෙන පවත්වනු ලබන මෙම වැඩසටහන සදහා විද්‍යාලවල විදුහල්පතිවරු, ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසු දරු දැරියන් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය. මීට අමතරව නීතිය හා සාමය පිළබද ගරු අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ආනන්ද කුමාර මහතාද මෙම වැඩසටහන සදහා සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහනේ සම්පත්දායකයින් ලෙස ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතා සහ ප්‍රධාන පුනරුත්ථාපන නිළධාරි ජයන්ත අදාසුරිය මහතා කටයුතු කල අතර දෙනියාය සිංහරාජ එකෝ ලොජ් හෝටලයේ ප්‍රධාන සූපවේදී රුක්මල් වනිගසේකර මහතා විසින් මෙම වැඩසටහන සම්බණ්ධීකරණය කරන ලදි.