වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් ගාලු හිරගෙදර බෞද්ධ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනයක්

 

ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද ගරු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ මහතාගේ සහ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ක්‍රීයාකාරි අධ්‍යක්ෂ සම්පත් සුභසිංහආරච්චි මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ ගාල්ල බන්ධනාගාර රැදවියන් වෙනුවෙන් බෞද්ධ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශණයක් පසුගිය 11 වන දා ගාල්ල බන්ධනාගාරයේදී පැවැත්විණි.

මේ අවස්ථාවට ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද ගරු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ක්‍රීයාකාරි අධ්‍යක්ෂ සම්පත් සුභසිංහආරච්චි මැතිතුමා , ගාල්ල මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් රනිල් වික්‍රමසේකර මැතිතුමා, ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් වීරසිංහ මහතා සහ ප්‍රධාන ජේලර් රුවන් ප්‍රභාත් මහතා ඇතුළු බන්ධනාගාර නිළධාරින් මෙන්ම 800 ආසන්න බන්ධනාගාර නේවාසිකයින් පිරිසක් එක්වී සිටියේය.