මිය ගිය බන්ධනාගාර නිලධාරින් අනුස්මරණය කිරීම උදෙසා බන්ධනාගාර නිලධාරි ස්මාරකය - වීරවිල බන්ධනාගාරය


වර්ෂ 2017 ජුලි මස 16 වන දිනට යෙදුන 112 බන්ධනාගාර දිනය නිමිත්තෙන් වීරවිල සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි බි.ඩි.එම්.ගාමිණී බණ්ඩාර දිසානායක මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව සක්‍රිය සේවයේ යෙදී සිටියදී මිය ගිය බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අනුස්මරණය කිරීම උදෙසා නිර්මාණය කරන ලද බන්ධනාගාර නිලධාරි ස්මාරකය බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්,නිශාන් ධනසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2017.08.19 වන දින විවෘත කරන ලදි. වීරවිල සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි තුමා, ප්‍රධාන ජේලර් ඇතුළු සමස්ථ නිලධාරින් උත්සවය සංවිධානය කරන ලදී.