2017 සිරකරු සුභසාධක දිනය සැමරීම - වීරවිල බන්ධනාගාරය

2017.09.12 වන දිනට යෙදුනු සිරකරු සුභසාධක දිනය නිමිත්තෙන් 2017.09.06 වන දින සිට  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්තුමා විසින් ප්‍රකාශිත සිරකරු සුභසාධක සතිය තුළ ආගමික ,  අධ්‍යාත්මික,අධ්‍යාපන,ක්‍රීඩා ,සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් මෙන්ම පවුල්හමුව ,ශ්‍රමදාන වැඩසටහන් ඇතුඵ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි සිරකරුවන්ගේ ජීවිතයට පන්නරයක් කරගතහැකි වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. අවසන්දින සිරකරුවන්ගේ සහජ දක්ෂතා හා හැකියාවන් ඔපමට්ටම්කර කලා හැකියාව විදහා දක්වමින් සංස්කෘතික වැඩසටහනක් තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් එල්.කේ.ප්‍රියවංශ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වීරවිල සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී බී .ඩී.එමි.ගාමිණී බී. දිසානායක මහතා,ප්‍රධාන ජේලර් ඊ.සරත් ප්‍රේමලාල් මහතා හා සිරකරු සුභසාධක වීරවිල උපකමිටු සභාපතිගේ සහභාගිත්වයෙන් ජේලර් මහත්වරුන් ,පුනරුත්ථාපන නිලධාරී  මහත් වරුන්ගේ හා අනෙකුත් සියඵම නිලධාරීන්ගේ කැපවීමෙන් නොමඳ සහයෝගයෙන් පවත්වන ලද අතර අවසානයේ තරඟ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ත්‍යාග ලබාදෙන ලදී.