අගුණකොළ පැලැස්ස නව බන්ධනාගාර සංකීර්ණය විවෘත කිරීම.


බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරන,පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමාගේ සම්භාවනීය සහභාගීත්වයෙන් 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 16 වන දින  අගුණුකොළ පැලැස්ස නව බන්ධනාගාර සංකීර්ණ පරිශ්‍රය විවෘත කරන ලදී.