ශ්‍රී දළදා මාලිගාවෙන් බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ බුදු මැදුර  ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා පරිත්‍යාගයක්

 

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ  දියවඩන නිළමේ නිලංග දෑල බණ්ඩාර මැතිතුමා විසින් බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ බුදු මැදුර ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා රු. ලක්ෂ පහක මුදලක් 2017 ජනවාරි 04 වන දින නුවර දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේදි පරිත්‍යාග කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාව සඳහා බෝගම්බර බන්ධනාගාර අධිකාරි එච්.ඒ.එම්.සෙනරත් බණ්ඩාර සේනානායක මහතා සහ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි වී.එම්.පී.රණවක මහතා සහභාගි විය.