බුස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවියකුගේ පවුලේ උදවියට නිවෙසක්


බූස්ස බන්ධනාගාරයේ වසර තුනක සිර දඬුවමක් විදින රැදිවියකුගේ පවුලේ උදවියට නව නිවසෙක් ඉදිකර දීමට බුස්ස බන්ධනාගාර පාලනාධිකාරයෙන් පසුගිය දා කටයුතු සිදු කරන ලදී. දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා මැද ජිවත් වන මෙම පවුල පිළිබඳව හික්කඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම්ගේ නිර්දේශය අනුව රැඳවියට අයත් ඉඩමක නිවෙසක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු බන්ධනාගාර නිලධාරින් විසින් ආරම්භ කර තිබේ. මේ සඳහා බුස්ස සිරකරු සුභසාධක සංගමය සහ බුස්ස බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ සම්පත් දායකත්වය ලැබේ.